инж. Емануил МаноловПроектиране на етап от подмяна на водопроводите в Павликени

Договор за проектиране на водоснабдителна мрежа и съоръжения за град Павликени, включващо прединвестиционни проучвания с хидравличен модел за цялата водоснабдителна система, работен проект за втория…