80 години обучение по статистика честваха в Стопанска академия

Научно-практическа конференция „Статистиката като наука и практика – традиции и съвременни измерения“ се проведе в Стопанска академия „Д. А. Ценов“. Форумът, организиран от катедра „Математика и статистика“ и посветен на 80 години обучение по статистика в свищовското висше училище, се проведе под егидата на Стопанска академия, Националния статистически институт и Министерството на земеделието, храните и горите – отдел „Агростатистика“.

Проф. д-р Поля Ангелова – ръководител на катедрата, откри конференцията. Тя припомни, че преди 80 години (20.07.1937 г.) с решение на Академичния съвет дисциплината „Статистика“ е включена в учебния план за учебните занятия на Висшето търговско училище в Свищов. „Днес, 80 години по-късно, ние като следовници на плеяда бележити представители на статистическата мисъл в България, сме мотивирани и задължени да отдадем почитта си към традициите и да представим съвременните измерения на обучението и научните изследвания по статистика“, заяви проф. Ангелова.

Ръководителят на проекта доц. д-р Пламен Петков представи доклад на тема „80 години обучение по статистика в СА „Д. А. Ценов“ – формиране, развитие и модернизиране на свищовската школа по статистика“. В него той направи кратък исторически преглед на обучението и научните изследвания по статистика в Стопанска академия, представени бяха преподавателите, осигуреността с учебна литература и обучението на студенти в специалността. Докладът посочи основни акценти, свързани с научно-изследователската дейност на катедрата, с материално-техническата база, с която разполагат преподаватели и студенти. Доц. Петков направи и обзор на направленията за сътрудничество, които поддържа катедрата със сродни катедри и държавни институции. „Вярваме, че натрупаният опит и постиженията в обучението и научните изследвания по статистика и демография са надеждна основа за бъдещото развитие на катедрата при съхраняване на почти едновековните традиции, завещани от първоучителите, създали Свищовската статистическа школа“, каза доц. Петков.

Заслужена почит и благодарност настоящият катедрен състав изрази към своите първоучители и колеги, свързали живота си с развитието на катедрата и обучението по статистика. С признателност за принос в развитието на обучението и научните изследвания по статистика, проф. Поля Ангелова връчи плакети на доц. д-р Стоян Костов, доц. д-р Величко Петров, доц. д-р Тодор Тодоров, доц. д-р Андрей Иванов, доц. д-р Стефан Стефанов, проф. д-р Надежда Николова и проф. д-р ик. н. Иван Стойков.

В приветствието си към участниците във форума, ректорът доц. д-р Иван Марчевски подчерта приноса на катедрата за обучението на студентите в Стопанска академия. „Математиката и статистиката са универсално знание, което е необходимо на всеки един икономист. Икономиката е точна наука и тя борави с цифри, затова обучението по математика и статистика е във фундаменталния блок”, отбеляза доц. Марчевски и честити празника на катедрата. Приветствие отправи и деканът на факултет „Стопанска отчетност“ доц. д-р Росица Колева, която връчи поздравителен адрес от името на деканите по повод празника на катедрата.

Научно-практическата конференция привлече близо 70 участници от България, Русия, Украйна, Молдова, Литва и Румъния. Общият брой на депозираните доклади е 56, разработени от професори, доценти, асистенти, докторанти, студенти и представители на практиката. Националният статистически институт бе представен от д-р Богдан Богданов – зам.-председател, и Галя Статева – държавен експерт. От Министерството на земеделието, отдел „Агростатистика“ участваха Диана Атанасова – началник отдел, и Петър Банев – гл. експерт в отдела.

Проблематиката на конференцията бе фокусирана в две основни тематични направления, които отразяват традициите в обучението и научните изследвания по статистика, и съвременните измерения на приложението на статистическите методи в икономиката, социалната сфера, демографията, околната среда. На конференцията бяха представени три пленарни доклада, изнесени от представители на трите институции, съорганизатори на научния форум, доц. д-р Любомир Иванов, Галя Статева, проф. д-р Поля Ангелова и Диана Атанасова.

В пленарното заседание бяха засегнати и поставени на дискусия актуални проблеми на статистическата теория и практика, както и на използването на статистическите методи в икономическите изследвания. Разработените за конференцията научни доклади разшириха палитрата от обекти на изследване и сферите за приложение на статистическите методи и техники за анализ – отраслови статистически изследвания, изследвания във финансовата и социалната сфера, изследвания на макроикономически индикатори като брутния вътрешен продукт, инфлацията, заетостта и безработицата, жизнения стандарт, демографските процеси и др.

Като резултат от проведената в Стопанска академия научно-практическа конференция бяха формулирани констатации, идеи и предложения за възможни решения. Една част от тях се отнасят до обучението по статистика в съвременните условия и неговото усъвършенстване чрез използването на съвременните информационни и комуникационни технологии. Други са свързани с коректното използване на статистическите методи в икономическите изследвания и необходимостта от задълбочено познаване на изследваните явления и процеси. Част от направените изводи визират приложимостта на статистическите и иконометричните методи при анализа на националната икономика, външноикономическите връзки, регионалното развитие, финансите, застраховането, селското стопанство, индустрията, търговията, туризма и др. Обсъдени бяха и идеи за засилване връзката между науката и практиката чрез разширяване на сътрудничеството между университетските преподаватели по статистика и НСИ, и други органи на статистиката в България.

Оставете първия коментар към "80 години обучение по статистика честваха в Стопанска академия"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*