110 години Дружество на запасните офицери в Русе

Призвание и дълг, който не свършва със свалянето на офицерския мундир

(Продължение от бр.44)

На 20 декември 1989 г. в Централния Военен клуб, внушителна група запасни генерали и офицери от София избират инициативен комитет за създаване (възстановяване) на Съюза на запасните офицери, въпреки несъгласието на армейски генерал Добри Джуров и министър-председателя Андрей Луканов. Насрочен е учредителен конгрес на 23 януари 1990 г. На конгреса за председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса е избран о.з. генерал-лейтенант Петър Рангелов Стоянов (Карата), а за член на Централния съвет о.з. майор Аврам Чернев, който до тази дата е председател на Комитета на запасните офицери към Военно окръжие-Русе. Група запасни офицери от Русе се събират в неформален състав и обсъждат създаването на местна структура на Съюза. Сред тях са о.з. майор Аврам Чернев, о.з. полк. Костадин Костадинов, о.з. полк. Петър Папазов, о.з. полк. Димитров, о.з. полк. Мартев, о.з. полк. Гагов, о.з. подполк. Благоев и др. За първи председател при учредяването на Регионалния съюз в Русе е избран о.з. полк. Костадин Костадинов.

Годините 1990 – 1997 под председателствата на полк.о.з. Петър Папазов, подп. о.з. Димитър Бешев и подп.о.з. Борис Велков са време за създаването на структура, утвърждаване в обществения живот на града и търсене на ефективност на организацията. След избирането на проф.д.н.инж. о.з. полк. Красимир Ениманев за председател, дейността на съюза получава нов тласък. Въпреки известни противоречия, новото ръководство си поставя високи цели, като структуриране на дружества в областта, възстановяване на собствеността на Дом-паметника на запасното войнство, внимание към социалната политика за подпомагане на членовете на съюза и закрилата им при уволнение и търсене на нова работа. Регионалният съюз провежда срещи с Началника на гарнизона, директора на ОУ на МВР, кметове и ръководствата на основните политически сили. През 2001 г. е сформиран Дамски клуб „Възраждане” на съпругите на запасните офицери с пръв председател о.з. кап. Мария Мицова. Осъществена е първата среща между националните ръководства на съюзите на запасните офицери и сержанти на Република България и Република Румъния. Създадена е основа за взаимодействие между четирите военно-патриотични съюза в Русе – Съюза на офицерите и сержантите от запаса, Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, Съюза на ветераните от войните и Съюза на възпитаниците на Н.В. училища. Общо регионалната организация през 2000 г. наброява 526 члена с общински организации с по едно и повече дружества. От 2002 г. в Русе е обявено членството на СОСЗ в междусъюзническата конфедерация CIOR (Interallied Confederation of Reserve Officers).

От септември 2001 г. за председател на УС на регионалния съвет е избран о.з. полк. Иван Иванов. Съюзът има ясни цели: организационно укрепване, издигане авторитета на организацията, родолюбивото възпитание на младото поколение и оказване на помощ и социална подкрепа на напускащите и съкратени офицери и сержанти от армията, МВР и службите за сигурност. През септември 2001 г. е избрано общо председателство на четирите военно-патриотични организации и то си поставя за цел да работи за възстановяването собствеността на Дома-паметник на запасното войнство и за издигане в Русе паметник на загиналите във войните.

Чест прави решението на офицерите и сержантите от запаса да вложат сили и знания в работата с децата и младежите. Управителният съвет успява да получи за 10-годишно ползване Дома на запасното войнство и с това да консолидира работата си в това паметно място като свой централен клуб. На 6 декември 2003 г. между председателите на организациите на запасното войнство в Русе и Гюргево полк.о.з. Иван Иванов и генерал о.з. Флориан Урдой се подписва първото Споразумение за сътрудничество, с което се поставя началото на дългосрочните международни контакти, продължаващи и до днес.

Обществената значимост  на СОСЗ Русе се утвърждава с мащабното честване 100 годишнината от Илинденско-Преображенското въстание с тържествен митинг-концерт, молебен, с венци на признателност пред Пантеона на възрожденците и кръгла маса в Община Русе. През същата 2003 г. Съюзът започва да се утвърждава, като активен фактор в общоградските чествания на националните празници – 3 март, 6 май, 6 септември и 22 септември.

Дейността на организацията логично води до действия за регистрирането й като неправителствена организация с идеална цел в обществена полза. Тази регистрация не отделя Регионалния съюз от целите и задачите на Националния съюз, но му дава по-голяма финансова и административна самостоятелност, с цел привличане на средства за участие в проекти, строителство и възстановяване на войнишките паметници в областта, развиване на социална дейност и средства за подпомагане работата на общински организации. С решение № 491 от 28.02.2006 г. на Русенския окръжен съд се вписва в регистъра на Юридическите лица с нестопанска цел сдружение с обществено полезна дейност с наименование „Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва – Русе ”. Годините 2005-2006, под председателството на о.з. полк. Иван Иванов, Регионалният съюз приключва с организационното си изграждане, създадени са трайни партньорства с общините и други институции, всички значими събития и чествания на бележити дати задължително са с участието на членовете на РСОСЗР – Русе и то като водещи в мероприятията. Обществеността в града и областта започва да свиква с военно-патриотичните изяви на съюза и да ги подкрепя. Силен обществен отзвук има честването на 100-годишнината на Съюза, проведено във Военен клуб-Русе, на което от тогавашния областен управител Мария Димова е връчено везаното съюзно знаме. Знамето е осветено от русенския митрополит Неофит, понастоящем Патриарх на Българската православна църква. До 2010 г.организационното положение на РСОСЗР – Русе като колективен член на националния съюз е променливо. Но местната структура успява да си върне собствеността на Дома-паметник на запасното войнство на ул. „Александровска” №77 след упорити усилия на Управителния съвет и неговия председател о.з. полк. Иванов, със съдействието на Областния управител Мария Димова и с решение на МС №294/9 май 2008 Дома-паметник е прехвърлен безвъзмездно в собственост на Регионалния съюз . След 100 години Съюз на запасното войнство, русенци получават справедливо решение.

Времената в началото на ХХІ в. характерни с противоречия и антагонизъм не отминават и РСОСЗР – Русе. Явяват се отцепници, опозиционери, нови структури. Трудно си проправя път новото мислене, което всъщност е следовник на старите схващания за воинска чест и доблест. За чест и слава на офицерското достойнство и запазването на съюза, разногласията са почти преодолени.

На отчетно-изборната конференция през февруари 2010 г. за председател на Управителния съвет на съюза е избран о.р.капитан инж. Димитър Вълков, произведен от Министъра на отбраната в следващо офицерско звание „майор” през 2015 г. за същественият му принос в съхраняването на воинските добродетели, бойната слава на Българската армия и воено-патриотичното възпитание на подрастващото поколение. В този период енергията на Съюза е насочена към същинската му дейност, а именно – организационна, военно-патриотична и социална. Специално внимание се отделя на финансовата дейност за управление на приходите от членски внос, наеми и дарения и разходването им по основните дейности.

Следващите 7 години – до наши дни са белязани с утвърждаване името и авторитета на запасното войнство. Не можем да изброим делата, не можем да оценим влиянието на Съюза. Но можем да посочим вниманието към военната памет, чрез откриване на нови паметници и паметни плочи, възстановяване на построените и като венец на тази дейност – построяването на Мемориал на загиналите във войните русенци съвместно с ветераните от войните и с подкрепата на Кмета на община Русе Пламен Стоилов (подполковник от резерва), открит през 2016 г., както и учредяване на фонд „Военни паметници” към РСОСЗР; много деца и младежи взеха участие в инициираните конкурси по повод годишнини от войните за национално обединение и други, свързани с военната история на България и Русенския край. Разшириха се международните връзки с колеги от Румъния, Унгария, Полша и българските общности в Сърбия, Молдова и Украйна. Отдаването на почит към загиналите във войните се осъществява не само на българските военни гробища, но и в чужбина. Така бяха организирани посещения до Сърбия, военното гробище в Харкан, Унгария и Про Патрия в Букурещ. Съюзът финансира над 20 издания, отразяващи исторически събития, мемоари и художествено творчество на своите членове. Особено ценна за съхраняването на историческата памет по случай 110-годишнината от създаването на едно от първите дружества на запасните офицери в България е издадената книга „Съюзът на офицерите и сержантите в гр. Русе през годините и днес”, с автор о.р. майор Димитър Вълков, отразяваща дейността на Съюза от 1907 г. до наши дни. Международните спортни събития с колегите от сродната организация на запасните воини от Гюргево, Румъния се очакват с голям интерес от участниците и от домакините, тъй като се провеждат на територията на различните общини в двете страни. На базата на ежегодно провеждащият се проект „Лято във Военния клуб” устойчиво развитие получи проектът „Мъдрост и младост – една памет, едно Отечество”, финансиран от Министерството на отбраната, чрез ИА „Военни клубове и военнопочивно дело” по Национална програма „Родолюбие”. Като едни от най-важните резултати от изпълнението на проекта бяха създаването на клубове „Родолюбие” по училища и общини и беше издаден луксозния албум „Военни паметници в Русенска област”. Проектът получи своето устойчиво развитие, чрез провеждането на Лятна академия „Родолюбие” с участници ученици и запасни войни от общинските организации в Ценово и Две могили, като ще продължи да се реализира във всички останали общини от област Русе.

На 28 октомври 2017 г. се навършиха точно 110 години от учредяването на русенското Дружество на запасните офицери. Стотици съдби са свързани с него, стотици достойни мъже са отдали време, сили и средства за неговия живот в различни обществени условия. Но идеалът остава вечно жизнен, макар и на 110 години: дългът и любовта към Отечеството не свършват със свалянето на военния мундир. Трябва да има фанфари за тези българи и за техните достойни дела!

o.р. майор инж. Димитър Вълков

Председател на РСОСЗР – гр. Русе

Красимира ИГНАТОВА

Оставете първия коментар към "110 години Дружество на запасните офицери в Русе"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*