Прекратяват дейността на Центъра за рехабилитация в Плевен

Общинският съвет в Плевен прие решение за прекратяване дейността и ликвидация на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Плевен“ ЕООД. Решението бе прието с 30 гласа „за“, 5 „против“, 5 „въздържал се“. Преди гласуването бе изслушан и управителят на Медицинския център д-р Данаил Стойчев.

„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Плевен“ ЕООД е вписан в Търговския регистър с решение от 21.06.2000 г. и с предмет на дейност осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ. Капиталът на Дружеството е в размер на 17 497.66 лв., разпределен в 1749 дяла по 10 лева всеки от тях. В Центъра работят 10 души, от които 4 са на постоянен трудов договор, стана ясно по време на обсъждане на предложението. Посочено бе и това, че основните приходи на Дружеството са по договори за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ с РЗОК и договори със спортни организации за извършване на профилактични медицински прегледи.

На сесията бе припомнено, че още в края на 2014 г. Общинският съвет е разглеждал предложения за прекратяване дейността и ликвидация на Дружеството, но тогава тези предложения не са приети. Въпреки че през годините Общинският съвет, в рамките на своите правомощия и възможности, е подпомагал Дружеството, финансово-икономическите резултати на фирмата през последните години сочат неблагоприятни тенденции – приходите за 2016 г. представляват 42% от приходите през 2011 г. Посочени бяха и причините за това.

С уведомление от 11 октомври 2017 г. д-р Данаил Стойчев – управител на „МЦРСМ I Плевен“, във връзка с извършената проверка от Дирекция „Инспекция по труда“ уведомява, че неизплатените трудови възнаграждения трябва да бъдат преведени до 30.10.2017 г., което е невъзможно. При неизпълнение на предписанията санкциите, които ще последват, са в размер на 1500 лв. за всяка неизпълнена точка. Той уведомява също, че финансовото състояние на Дружеството не позволява овладяване на ситуацията със собствени сили и че ситуацията налага предприемане на незабавни мерки от Община Плевен за преструктуриране или обявяване в ликвидация на Медицинския център.

На базата на всички изнесени факти Общинският съвет в Плевен прие решението за прекратяване дейността на Центъра и откриване на производство за ликвидация. Със същото решение съветниците гласуваха освобождаване от длъжност на управителя д-р Данаил Стойчев, като впоследствие той бе избран за ликвидатор на „МЦРСМ I Плевен“. Срокът за завършване на ликвидацията е до 31 декември 2018 година, решиха още съветниците.

Величка БОЖИКОВА

Оставете първия коментар към "Прекратяват дейността на Центъра за рехабилитация в Плевен"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*