Небываемое бывает – 22 години Руска академия по естествознание

За този кратък период тя се превръща в международна организация на учени, преподаватели и специалисти

Академията по естествознание (РАЕ) днес е една от най-известните, авторитетни и динамично развиващи се структури в Русия. Регистрирана е през 1995 г. в Главното управление на Министерството на правосъдието на Руската федерация в Москва с основни цели:

  • съдействие за развитие на науката, образованието и културата в Русия;
  • съдействие за организиране и координация на основните и приложните научни изследвания;
  • съдействие на международното сътрудничество в областта на науката, образованието и културата, за интегриране на руските учени в световното научно общество.

В рамките на поставените пред академията задачи постоянно се провеждат мащабни изследвания, отнасящи се до развитието на теоретичната база на фундаменталните науки, и на нейна основа се разработват принципно нови технологии. Осъществява се научно-методическа и информационна поддръжка на икономическите, образователните и социалните реформи, провеждат се комплексни изследвания на територията на Русия, разработват се перспективни методи за усвояване и ефективно използване на природните ресурси, внедряват се програми за съхранение и укрепване на здравето на населението на Руската федерация.

Научните интереси на академията отдавна са надхвърлили пределите на естествените науки (естествознанието). С нея си сътрудничат не само руски учени, но и учени от близки и далечни страни. Много периодични издания излизат на английски език и несъмнено представляват интерес за читателите зад граница. Неусетно Руската академия по естествознание се превръща в Международна асоциация на учени, преподаватели и специалисти.

Многобройни обществени и търговски организации въз основа на договорни отношения реализират издателските проекти на Академията. Постоянно се провеждат активна редакционно-издателска дейност, подготовка и реализация на програми за подготовка и издаване на научни списания, монографии, енциклопедии в различни области на научното знание. Стотици научни монографии, издадени от академията, са публикувани на сайта на научната й библиотека със свободен достъп. Дело на Издателската къща „Академия по естествознание“ са 17 руски и международни списания, които имат висок импакт фактор РИНЦ.

Списанията „Фундаментални изследвания“, „Успехи на съвременното естествознание“, „Съвременни високи технологии“, „Съвременни проблеми на науката и образованието“ са включени в действащия списък на рецензираните научни издания

Важен издателски и информационен проект е създаването на първата ежегодно преиздавана общоруска енциклопедия „Учените на Русия“, която включва биографии на около 15 000 известни учени и специалисти.

Формирането на информационната база на енциклопедията несъмнено способства за значително разширяване на научните контакти и за информираността на научната общност в страната за развитие на науката в различни региони в Русия.

Постоянно допълваната енциклопедия „Руски научни школи“ запознава читателите с основателите на водещите научни школи в Русия.

Разширяването на участието и гъвкавостта във взаимодействието между специалистите и учените в академията пораждат необходимост да се изградят собствени издателски платформи, на които работят повече от 60 научни списания, създадени от вузове, институти, авторски колективи, а също и компютърно управление на конференции и социални мрежи.

Едно от основните направления в работата е провеждането на международни изложби на научна и учебно-методическа литература, а също и участие със собствен павилион в крупни издателски изложби и салони – Изложба на постиженията на народното стопанство, Експоцентър, Международен салон на образованието, Парижки книжен салон и др.

Голямо внимание РАЕ отделя на научно-изследователската работа на студентите и младите учени. Ежегодно провежданите международни мултидисциплинарни „Студентски научни форуми“ осигуряват на хиляди студенти участие в публикациите и дискусиите.

Ежегодно Академията по естествознание провежда стотици научни форуми на различни нива. Особена популярност придобиват електронните конференции, а тематиката може да зададе всеки добър специалист. Повече от сто хиляди специалисти ежедневно посещават сайтовете на Академията.

От 2 до 5 октомври 2017 г. в гр. Сочи, в Държавното автономно учреждение „Здравен комплекс „Дагомыс“ се състоя есенната сесия на РАЕ, в рамките на която се проведоха:

  • ХХХIV Международна изложба-презентация на учебно-методически издания;
  • ХIII Изложба на образователни технологии и услуги;
  • Международна научна конференция „Перспективи в развитието на науката във вузовете“;
  • Научна конференция „Фундаментални и приложни изследвания в медицината“;
  • ХХI Научно-практическа конференция „Международни системи за атестация на научно-педагогическите кадри“;
  • Професионален конкурс „Национален сертификат за качество“.

В тържествените научни мероприятия на РАЕ взеха участие около 150 учени от вузове, научноизследователски институти и организации с различен предмет на дейност. Участниците в есенната сесия, в конференциите и изложбите пристигнаха от повече от 80 града в Русия, от България, Китай, Киргизия, Азербайджан, Белорусия, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан. Материалите от международнитге научни конференции (повече от 150 на брой) са публикувани в посочените научни издания на РАЕ. Всички материали могат да се открият в пълен текст на сайта www.rae.ru.

В ХХХIVМеждународна изложба-презентация на учебно-методическите издания са участвали около 120 специализирани издания. На участниците в изложбата са връчени сертификати и дипломи от серията „Златен фонд на родната наука“. Резултатите от Професионалния конкурс „Национален сертификат за качество“ с номинация „Най-добър информационен проект“са обобщени и са връчени сертификати.

Най-голямата награда на Руската академия по естествознание и на Европейския научно-промишлен консорциум – орденът Labore et scientia – труд и знание, е връчен на 1 учен.

Орденът за заслуги, учреден по повод предстоящия четвъртвековен юбилей на Академията, е връчен на седмина от професорите, член-кореспондентите и пълноправните членове на РАЕ. С ордени „Екатерина Велика – за служба на науката и просветата“; „Петър Велики – незабравимото се случва“; „Александър Велики – за научни победи и изпълнения“ са наградени 5 учени от професорите, член-кореспондентите и пълноправните членове на РАЕ.

Диплом „Златна катедра на Русия“ от серията „Златен фонд на родната наука“ за принос в развитието на родното образование и за лекторско майсторство, златен медал „Алфред Нобел“ за принос в развитието на изобретателството, златен медал „За новаторство в областта на висшето образование“, медал „Н. И.  Вавилов“ за изключителна работа в областта на генетиката, селекцията и растениевъдството са връчени на 6 учени, участвали в есенната сесия. Със златен медал „Европейско качество“ са наградени 3 учени. Почетните звания „Заслужил работник на науката и образованието“, „Заслужил деятел на науката и образованието“ и „Заслужил деятел на науката и техниката“ получават 7 учени.

Почетното звание „Основател на научна школа“ е присъдено на 3 учени – доктори на науката. В избора на почетни доктори (Doktor of science и Аoctor honoris kauza) вземат участие 6 учени. На сесията на РАЕ за постоянни членове са избрани 11 доктори на науките и професори от средата на член-кореспондентите. На членовете на академията са връчени сребърни нагръдни знаци „Професор в РАЕ“, „Член-кореспондент в РАЕ“ и „Академик в РАЕ“.

Антоанета РАДНЕВА

Оставете първия коментар към "Небываемое бывает – 22 години Руска академия по естествознание"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*