Ново попълнение от ценни документи в Русенския архив

Той пази паметта на поколения българи и информация за предприятия, институции, учреждения

Русенският държавен архив пази паметта на поколения българи. В тази съкровищница от документи всеки може да открие както информация за предприятия, институции, учреждения и организации, така и за отделни личности – политически и културни дейци, учени и изследователи, творци и съзидатели, елита на русенското общество. Материалите, снимките и документите за тях са организирани в повече от 170 лични фонда, като предоставят алтернатива за реконструиране на индивидуалните възгледи и отношението на личността към събитията, а често пораждат и импулс към нови изследователски проблеми.

През 2017 г. в Русенския държавен архив бяха обработени дарените документи на проф. д-р инж. Атанас Митков, изтъкнат учен, ректор на РУ „Ангел Кънчев“ в периода от 1987 до 1993 г.

Атанас Лешков Митков е роден на 7 окт. 1938 г. в с. Тополово, обл. Пловдивска. Средно образование завършва в механотехникум в гр. Пловдив през 1957 г. Дипломира се като инженер през 1962 г. по специалността „Земеделска техника“ в ИМЕСС – Русе (Институт по механизация и електрификация на селското стопанство).

От 1963 г. до 1966 г. е асистент в катедра „Висша математика“, а след това – редовен аспирант в катедра „Земеделска техника“. През 1970 г. му е присъдена научната степен „доктор“. През 1974 г. става доцент, а през 1986 г. – професор. Хабилитационният му труд е на тема: „Статистически методи за изследване и изпитване на селскостопанската техника“. Учебната и научноизследователската му работа е в областите: Теория на вероятностите, Математическа статистика, Теория на експеримента, Методи за оптимизиране и Теория и конструиране на земеделската техника. В областта на приложната статистика и теорията на експеримента има издадени над 30 научни труда, 5 книги, от които една на руски език, и 1 учебник.

Специализирал е по проблемите на теорията на експеримента при проф. В. В. Налимов и проф. Ю. П. Адлер в Московския държавен университет в Русия. И както разказва проф. д-р инж. Атанас Митков в интервюто, проведено от д-р Велислава Донева и д-р Мира Душкова, и публикувано в юбилейния сборник, посветен на 70-годишнината на Русенския университет „Ректорите“ 2015: „В началото на миналия век се появи ново научно направление – Планиране на експеримента. Негов основоположник е големият английски статистик сър Роналд Фишер. Това направление получи силно развитие през втората половина на века и намери приложение в много области на науката и практиката – освен в Англия, още и в Русия (тогава СССР) и САЩ. Интерес към новото научно направление се появи и у нас още през 70-те години на миналия век. През 1973 г. проведох кратка специализация в МГУ при видния руски математик и мислител Василий Василиевич Налимов – ръководител на съветската школа по планиране на експеримента. Срещнах се и с един от неговите най-изявени ученици и последователи – Юрий Павлович Адлер – международно признат учен в областта на планирането на експерименти, приложната статистика, системното и статистическо мислене и системите за мениджмънт на качеството. От 1975 г. до сега проф. Адлер е гостувал многократно в РУ за изнасяне на лекции пред докторанти и млади научни работници.

С него поддържаха редовни контакти много наши колеги от Русе и страната. Още през 1975 г. заместник-ректорът на РУ (тогава ВИММЕСС) засл. проф. Иван Неделчев отчита, че най-ефективното и с най-голям интерес пребиваване на чуждестранни учени в РУ е това на проф. Адлер. За изключителните му заслуги в това отношение през 2009 г. той беше удостоен с почетната степен Доктор хонорис кауза на Русенския университет. Благодарение на сътрудничеството ни с руската (тогава съветската) школа по Планиране на експеримента Русенският университет „Ангел Кънчев“ имаше важна роля в развитието и приложението на тази научна област у нас“.

Проф. д-р инж. Ат. Митков е провел също така специализации в Англия и Гърция по програмите TEMPUS и SOKRSTES/ERASMUS в периода 1996 – 2003 г.

В областта на земеделската техника има създадени и внедрени нови работни органи и машини за прибиране на реколтата, защитени с десет Авторски свидетелства за изобретения и четири патента, от които два в САЩ.

В областта на приложната статистика е изследвал устойчивостта на основните статистически процедури за проверка на статистическите хипотези. Определени са устойчивите и близките до тях процедури.

От 1979 г. до 1987 г. е зам.-ректор по научноизследователската работа, а от 1987 г. до 1993 г. – ректор на ВТУ „Ангел Кънчев“ – Русе. Чел е лекции по Статистика, Земеделски експеримент и Теория на експеримента.

Когато проф. д-р инж. Ал. Митков е ректор функционират четири основни факултета, като приоритет в обучението са активните форми – упражненията, курсовото проектиране и интензивното сътрудничество с чуждестранни ВУЗ-ове. Създава се Учебно-методичен отдел. Дава се възможност на отлични студенти да бъдат обучавани по индивидуален учебен план. Разширява се изучаването на западен език.

През май 1989 г. проф. д-р инж. Ат. Митков прави обосновка за създаване на Русенски университет. На 19 юли 1990 г., в условията на окупационна стачка, Академическият съвет на ВТУ „А. Кънчев“ решава Висшето техническо училище да се нарича Технически университет. През 1992 г. към Университета се присъединяват Полувисшият педагогически институт – Русе и Полувисшият медицински институт – Русе. Създава се Академическа асоциация „Русенски университет“. По време на неговия мандат са разкрити новите специалности-право, кинезитерапия, бизнес-мениджмънт и други.

Проф. д-р инж. Митков е ръководил разработването на три български и два международни по линия на СИВ (Съюз за икономическа взаимопомощ) стандарти за статистически контрол и управление на качеството на продукцията, а също така и пакети от приложни програми за статистическа обработка на опитни данни.

Автор е на над 120 научни публикации в български и чуждестранни списания. Дългогодишен член на редакционната колегия на сп. „Селскостопанска техника“. Член и председател на Специализирания научен съвет по Земеделска техника при ВАК (Висша атестационна комисия) и член на Научната комисия по Машинни науки при ВАК в различни периоди от 1978 г. до 2010 г.

(Следва)

Д-р Надежда ЦВЕТКОВА

Оставете първия коментар към "Ново попълнение от ценни документи в Русенския архив"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*