Д-р Валентин Василев: Сред основните ни приоритети е в Разград да заработи поне едно ново производство

Валентин Василев

Градът ни има бъдеще и промените ще се виждат все повече, за да остават децата ни тук

Подписване на договора за концесия на Стадион „Лудогорец Арена”

Подписване на договора за концесия на Стадион „Лудогорец Арена”

– Г-н Василев, празникът на Разград е добър повод за равносметка, още повече, че сме в началото на новата година, когато всеки от нас отчита положителните и отрицателните неща през изтеклия период. Какъв е балансът при Вас ?
– За мен тази първа година беше трудна, но я считам и за прогресивна. Всеки старт е такъв, докато се намери правилният път, който да бъде следван, така че го смятам за естествен процес. Надявам се това да е бил прагът, след който промените в града ще започнат да се виждат все повече. Обикновено при нашата работа – управление на местна власт, положителните неща са повече невидими, а отрицателните веднага биват извеждани на показ, преекспонирани… но винаги е така, когато има публичност на дадена личност или събитие. Хората, като цяло, се впечатляват от неуспехи, от малки загуби и за това може да се говори с дни и месеци. Но когато ние, в администрацията, вършим огромни количества работа, някак си се счита, че това е в реда на нещата и не заслужаваме признание и похвала. Но това са рисковете на професията. За мен тази първа година беше трудна, но успешна и положителното в нея е повече от отрицателното. Проправихме си път в работа, която е специфична, нелека, оттук нататък аз и моят екип ще крачим по-смело по него.

Първа копка на обект „Реконструкция на водопроводи в ж.к. „Орел“ - кметът д-р Валентин Василев и зам.-министърът на регионалното развитие Николай Нанков - 08.11.2016

Първа копка на обект „Реконструкция на водопроводи в ж.к. „Орел“ – кметът д-р Валентин Василев и зам.-министърът на регионалното развитие Николай Нанков – 08.11.2016

– Бихте ли обобщили накратко по колко и какви проекти работи Общината през миналата година и по кои ще работи през тази?
– Подготвени са и внесени за оценка в Междинното звено две проектни предложения: „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград, на стойност 5 948 844,51 лв. и „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“, на стойност 9 853 637,19 лв.
По проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 на 40 самотно живеещи възрастни хора, лица с увреждания, в т.ч. и деца с висока зависимост от грижи се предоставя услугата „Личен асистент“ на 4 часа от 40 лични асистенти. На 85 потребители в домашни условия се предоставя и услугата „Домашен помощник“ от 15 лица, назначени на срочни трудови договори на 8-часов работен ден. От 01.01.2016 г. Община Разград е партньор на Агенцията за социално подпомагане и реализира проект „Приеми ме 2015“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме 2015“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020. Утвърдените приемни семейства в община Разград са 31, като в 23 от тях има настанени 30 деца. От 01.11.2016 г. в Община Разград, в качеството и на община-областен град, стартира Областния модел за предоставяне на социалната услуга приемна грижа.
– Предизвикателство ли бе за Вас необичайната зимна ситуация и какви са изводите от свършеното през тези дни от кризисния щаб и екипа Ви?
– Количеството сняг, което се изсипа над Разград, бе голямо. Зимата здраво ни натисна, въпреки това ние изисквахме от фирмата, с която имаме сключен договор, това да не се отразява на работата й и на почистването. Общинското предприятие „Паркстрой“ извади наличната техника и работници, всички те не са спирали да чистят. Но няма как с магическа пръчка да изчезнат тоновете сняг – първо бяха почистени основни пътища към болницата, пожарната, полицията, основните артерии на града. Над Разград валя няколко пъти, което също усложни обстановката. Надявам се това да е последният за нашата област и община сняг, но природата е непредсказуема.

Градоначалникът награди 51 талантливи деца по приетите Мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности

Градоначалникът награди 51 талантливи деца по приетите Мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности

– Какво остана недовършено и имате ли планове да се доведе до край в обозримото бъдеще?
– Промяната в политическата обстановка в държавата остави недовършена програмата за енергийна ефективност, при която успяхме да санираме само две жилищни сгради. Тя сега е на стенд бай, очакваме да бъде размразена и да продължим с ремонтите по блоковете. Има и други започнати проекти, но не мога да кажа, че не сме успели да ги завършим, по-правилно е да кажем, че работата по тях продължава.
– Какви са възможностите на Общината за привличане на нови инвеститори, как се работи в тази насока?
– Един от основните приоритети, които са заложени в Програмата за управление на Община Разград за периода 2016 – 2019 г., е привличането на инвестиции, осигуряващи дългосрочно и устойчиво развитие и по-високо ниво на заетост. В тази връзка екипът на общинската администрация проведе десетки срещи с хора от бизнеса, с които бяха обсъдени бъдещи планове за реализиране на инвестиционни намерения. Като пример може да бъде посочен „Помийт България“ ЕООД, които заявиха желание за изграждане на фабрика за производство на приспособления за дюнери, която да бъде построена на територията на Бизнес зона „Перистър“ в Разград. Предприеха се стъпки по промяна на предназначението на имот за производствени дейности. С реализирането на това намерение инвеститорите завяват, че стойността на проекта е над 1 200 000 евро, със срок за изграждане 36 месеца от датата на подписване на договора за учредяване право на строеж. Ще бъдат разкрити 80 работни места при пускане на фабриката в експлоатация и още 120 през следващите години.
За да бъдат подобрени условията за стимулиране на предприемачеството, високотехнологичните производства и постигане на високия дял на заетите лица, по предложение на общинската администрация Общинският съвет Разград прие Наредба 28 – за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Разград. С тази наредба се определят условията и редът за насърчаване на инвестициите с общинско значение за община Разград, за издаване на сертификат клас В и прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите. Основните цели, които се поставят с наредбата, са: повишаване конкурентоспособността на икономиката на община Разград чрез нарастване на инвестициите за научни изследвания, иновации и технологично развитие в производства и услуги с висока добавена стойност, при спазване принципите на устойчивото развитие; подобряване на инвестиционния климат; създаване на нови и високопроизводителни работни места.
– Какви приоритети си набелязахте за 2017 г., какво смятате, че може да се осъществи през нея, като се имат предвид бюджетът и европейските проекти, по които се работи?
– Основните параметри, залегнали в проекта за бюджет, са съобразени с целите и приоритетите на Община Разград: запазване нивото на данъчната тежест и реализиране на мерки за по-добра събираемост на местните данъци; оптимизация на разходите и повишаване ефективността на публичните ресурси; запазване и обогатяване на културните ценности и традиции; разработване на проектни предложения и реализиране на проекти за програмния период 2014 – 2020 г.
Общият обем на приходната и съответно на разходната част в проекта за бюджет за 2017 г. е в размер на 37,889 млн.лв., в това число за държавни дейности 20,654 млн.лв. и 17,235 млн.лв. за общински дейности и дофинансиране на държавните дейности. При разработка на проекта е направен баланс между възможностите на собствените ресурси и държавните трансфери и ангажиментите в разходната част.
Бюджетът за 2017 година е реален и изпълним и с обединените усилия на общинската администрация, местния парламент и местната общност ще се проведе ефективна и ефикасна местна политика.
– Каква е визията Ви за Разград и общината до края на мандата – какво искате да се промени към по-добро и какво е реално възможно да се осъществи с оглед финансовото състояние на държавата и общината ?
– Конкретните неща са: да има завършен ремонт на най-големия ни жилищен квартал „Орел“, който никога не е благоустрояван. Там живее голяма част от населението на града и всяка детска площадка, всеки тротоар е важен, затова да се чувстват добре хората в квартала.
Друго конкретно мое виждане за бъдещето – проектът на всяка жилищна сграда, чиито обитатели са пожелали да бъде санирана, да се изпълни бързо и хората да живеят в топли жилища. Тази програма навлиза бавно, чакат се процедури, но смятам, че в моя мандат е напълно осъществимо да се включат всички, които са изявили желание, и да приключат ремонтите през следващата и другата година.
Иска ми се младите хора да остават тук, да могат да работят, след като завършат висшето си образование. Затова инвестициите в Разград също са на първостепенно място и съм поел ангажимент да направя всичко, потенциалните инвеститори да избират нашата община.
– Кое е най-голямото предизвикателство за Вас до края на този мандат?
– Заработването на поне едно ново производство е достатъчно предизвикателство, ако са повече, ще е повече от добре. Нека си пожелаем да се случи, защото Разград заслужава. Това ще промени съдбите на много семейства и ще даде шанс за развитие към по-добро.

Д-р Василев подари микрофони на Дневния център за възрастни хора с увреждания „Подай ръка“

Д-р Василев подари микрофони на Дневния център за възрастни хора с увреждания „Подай ръка“

– Как ще коментирате взаимодействието на общинската администрация с Общинския съвет ?
– Може би това е най-трудната част от работата ми, защото е ясно, че при разнороден Общински съвет като нашия докладните, които внасяме, ще търпят всевъзможни атаки. В такава атмосфера работим, засега нещата се случват, но трудно. Иска ми се в бъдеще да не се забавя работата ни с дребнави спорове. Понякога има провокации, които целят осмиването на институциите Община и Общински съвет, което не е свързано с постигане на добри резултати, а с изявяване на определени личности – наши опоненти. Това е толкова грозно и излишно и по никакъв начин не работи за Разград, не е полезно за хората. Превръщането на сесия на ОбС в поле за политическо дискредитиране е най-лошото, което може да се случи на една община, защото това работи срещу проектите и реализирането им срещу жителите.
Дано през следващите три години от мандата ми тези нелепи сцени са сведени до минимум.
– С какви мисли и чувства посрещате Празника на Разград – 28 януари?
– Винаги разградчани се вълнуват, тази дата е особено ценна за нас и аз като всички изпитвам същите чувства на признание, на гордост, на възхищение към всички онези участници в събитията по Освобождението на града. Много искаме да честваме още по-мащабно този ден, но той винаги се пада насред най-лютата зима. Затова площадните събития, в които може да се събере цялото население на града, трябва да са кратки. Разреждаме събитията в няколко дни, повечето от тях са на закрито заради студа. Ще посрещнем и тази година достойно празника, ще почетем паметта на загиналите, ще им отдадем нужното уважение и се надявам да зарадваме разградчани с останалите мероприятия, които организираме.
– Какви са номинациите, внесени при Вас, за почетен гражданин на Разград?
– Има внесена само една номинация за отличието „Почетен гражданин на Разград“. Тя е за сатирика, поет и журналист Дулинко Дулев, на чиито остроумия и хумор се радваме години наред, а в литературните и журналистическите среди в България той е разпознаваем и много добре приеман. С чиста съвест можем да кажем, че такива хора прославят града, именно това е общата идея на отличието „Почетен гражданин“.
– Какво бихте пожелали на разградчани на този специален за тях ден ?
– Пожелавам им да са здрави, да са успешни, да не се отчайват, а да имат вяра, че нещата наистина ще се случват, понякога бавно, но важно е да е хваната правилната посока. Разград има бъдеще, децата ни трябва да остават тук, пожелавам на съгражданите си да отглеждат потомците си без притеснение за това, къде ще играят, безопасен ли е градът, при какви условия ще учат и какво образование ще получат и дали ще имат средства, за да могат да ги отгледат. Всички работим за това и съм убеден, че резултатите няма да закъснеят.
Интервю на
Мариета КИТАНОВА

1 Коментар on "Д-р Валентин Василев: Сред основните ни приоритети е в Разград да заработи поне едно ново производство"

  1. Успех! 🙂 Искам само да се обърне внимание на кучетата които обикалят на групи и плашат ученици по улиците. Страшно е да видиш как заобикалят някой второкласник и гледат на тях като на храна или играчка. А това е стрес за децата…

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*