Населението в Лудогорието намалява и застарява, все повече поемат към чужбина

Разград

3Раждаемостта продължава да спада, а естественият прираст е отново с отрицателен темп
Тревожни тенденции отчита статистиката за демографските процеси в Лудогорието. Според последните данни на отдел „Статистически изследвания –Разград”, населението на Разградска област е намаляло с 1807 души само за година и вече наброява 117 241 души, или 1.6% от общия брой на живеещите в България.
Продължава и изтичането на „мозъци” и евтина работна ръка в чужбина и в други краища на страната, най-вече към столицата и големите градове. 3308 души са се изселили от региона, а 2207 са се заселили. Механичният прираст е минус 831, а коефициентът на нетна миграция – минус 7.0 на 10 000. За 2014 г. механичният прираст е минус 636, а коефициентът на нетна миграция – минус 5.3 на 10 000. 1083 лица от област Разград са сменили настоящия си адрес с адрес в чужбина, а 356 са заявили промяна на настоящия си адрес от чужбина в областта.
Областта е една от малкото в страната, където преобладават хората в селата. В градовете на областта живеят 55 260 души, или 47.1%, а в селата – 61 981, или 52.9%.
4Преобладава дамската част от населението, като на 1000 мъже се падат 1045 жени.
Продължава тенденцията за застаряване на населението, като в края на миналата година относителният дял на хората над 65 години е 20.1% или 23 590 души. В сравнение с 2014 г. този дял нараства с 0.5 процентни пункта, а спрямо 2005 г. увеличението е с 5.0 процентни пункта. Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 23.5%, а на мъжете – 16.6%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях. Децата до 15 години са 13.5%, или 16 109, като те също намаляват с 2 процентни пункта от 2005 г. насам. Хората в трудоспособна възраст са 71 557 или 61% от цялото население в региона. Броят на трудоспособното население намалява с 1452 души, или с 2.0% спрямо предходната година. Остаряването на населението води и до повишаване на неговата средна възраст, която от 39.4 години през 2003 г. нараства на 40.2 години през 2006 г. и достига 43.5 години в края на 2015 година.
5Спад продължава да бележи и раждаемостта. През 2015 г. в област Разград са регистрирани 967 родени деца, като от тях 961. В сравнение с предходната година живородените са с 80 по-малко. Коефициентът на обща раждаемост през 2015 г. е 8.1‰, а през предходната 2014 г. – 8.7‰.Броят на жените във фертилна възраст в област Разград е 24 762, като спрямо предходната година намалява с 633, а спрямо 2005 г. – с 8697. Близо 90% от ражданията се осъществяват от жените на възраст 15 – 34 години, които през 2015 г. в област Разград са 12 313 и са намалели спрямо 2014 г. с 3.1%, а в сравнение с 2005 г. – с 33.7%. Спадът е основно поради по-малкия брой момичета, които влизат във фертилна възраст, и емиграционните процеси.
През последните години се формира тенденция на увеличаване на извънбрачните раждания, както в цялата страна, така и в област Разград. Относителният им дял е едва 29.5% през 1995 г., но през 2015 г. достига вече 45.2%. Това се дължи на изключителното нарастване на броя на съжителствата без брак.
Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо – 16,4 на 10 000. Преждевременната смъртност е 23.9% и се увеличава спрямо предходната година, когато е била 23.3%. През 2015 г. в област Разград са починали 8 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 8.3‰.
Естественият прираст от 1993 г. насам е отрицателен, в резултат на което населението на областта непрекъснато намалява. През 2015 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Разград намалява с 976 души.
6През 2015 г. броят на сключените бракове в област Разград се увеличава с 38 в сравнение с предходната година и достига 559. От тях 62.4% са в селата. Регистрираните през 2015 г. в област Разград разводи са 177, с 12 по-малко в сравнение с предходната година. Най-голям е делът на бракоразводите поради несходство в характерите – 42.9%, по взаимно съгласие са прекратени 33.9% от браковете, а за 15.8% от разводите причината е фактическа раздяла.

Статията е публикувана в бр 20 – 21 от 2016 г.

Оставете първия коментар към "Населението в Лудогорието намалява и застарява, все повече поемат към чужбина"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*