Стефка Маринова: Русенският архив съхранява документи от 1671 г. до наши дни

Ст. Маринова и Ст. Бурджиев

С цел да се излезе от рамките на архивните публични прояви се търсят нетрадиционни изявии нови партньори

Стефка Маринова

Стефка Маринова

– Госпожо Маринова, тази година се навършват 65 години от създаването на държавните архиви в България. Разкажете ни подробности за това кога е създадена Архивната институция в България?
– На 10 октомври 1951 г. с Указ на президиума на Народното събрание на Народна република България се създава Държавен архивен фонд на страната. Целта е да се централизира отчитането, регистрирането, съхранението и използването на документални материали. В състава на Държавния архивен фонд влизат всички документи, които имат политическо, научно и практическо значение за страната. Първоначално са създадени 12 окръжни държавни архива, като един от тях е Русенският.

С Гюргевския архив

С Гюргевския архив

Какви документи могат да бъдат открити в Държавен архив – Русе?
– Документите, които изпълват архивохранилището на Държавен архив – Русе, разкриват историята на Русе и региона, като неизменно носят и белезите на националната ни история. Фондовата наличност на Русенския архив включва 1780 архивни фонда от учрежденски (окръжни, околийски, градски, селски учредения и организации, предприятия, училища и пр.) и 173 архивни фонда от личен произход (личности с особен принос към историята на Русе и региона). От 2001 г. част от документалния фонд на Държавен архив – Русе са и документите на Окръжния партиен архив в града. Те също са обработени и са обект на читателски интерес, като тяхното разнообразие и специфика изискват специални познания, но пък дават възможност за творческа реализация по въпросите на близкото минало на страната. Интерес за нас представляват постъпленията на документи от политически партии, обществени и религиозни организации, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества, частни образователни структури, фондации, неправителствени организации. Международното дружество „ЕлиасКанети”, Сдружение „Васил Арнаудов”, Клуб „Отворено общество” са само част от гореизброените организации, изявили желание да предадат в Държавен архив – Русе създаваните през годините от тях документи. С гордост можем да заявим, че именно Русенският архив има честта да пази документите на трима ректори на Русенския университет проф. Атанас Митков, проф. Борис Томов, доц. Марко Тодоров, на русенския поет и преводач Здравко Кисьов, на юриста Димитър Ангелов, на Петър и Константин Оджакови. Може би е нужно за пореден път да се спомене, че Държавен архив – Русе пази документите на Захари Стоянов, на Иван (Иваница) Иванов, Никола Обретенов и огромно количество документи от възрожденската и следосвобожденска история на Русе и страната. Русенскиятархив съхранява ценни за историята документи от 1671 г. до наши дни. Това е уникален, но струва ми се малко известен на обществеността факт.

Изложба

Изложба

С какви проблеми се сблъсквате в работата си?
– В началото са били нужни много сили, ентусиазъм и любов към архивната работа, за да се преодолеят двата основни „препъни камъка”- лошата материалната база и подценяването на значението на архивните документи и работата с тях. За съжаление, те съществуват и до днес. Въпросът с материалната база не е решен напълно. От 1995 г. Архивът е преместен в двора на бившия завод „Найден Киров”, с което е отделен от неговото естествено място в централната част на града, в близост до останалите културни и обществени институции на града и района. Сегашната сграда е пригодена за дейността ни, но архивохранилищата далеч се разминават с изискванията за съхранението им. Отделно отдалечеността от другите администрации и институти със сходен профил се отразява на нашата работа, най-вече на организирането, обработването и съхраняването на документите им. Лошата локация на сградата ни не позволява да представим на русенци документалното богатство, с което разполагаме, да развием Архива като съвременна институция, отворена към хората, и в същото време да предизвикаме гражданската активност за съхраняване и предоставянена лични събрани материали в 5-1Държавните архиви. Друг проблем в нашата работа е липсата на модерна компютърна техника. Естеството на дейността ни се променя в крак с новите технологии, които едновременно помагат за популяризиране на архивната работа, но и създават трудности от гледна точка на новата методиказа тяхното съхраняване. Когато говорим за перспективите и предизвикателствата, стоящи пред бъдещето на архивната институция, трябва да се обърне специално внимание на сайта на Държавна агенция „Архиви”. Целта е в обозримо бъдеще целият справочен апарат на архивите да бъде достъпен онлайн. Внедрената Информационна система на държавните архиви (ИСДА) съдържа архивни описания на съхраняваните в Агенцията документи, като се дава възможност на всеки чрез съвременната глобална информационна система Интернет, независимо от времето и пространството, да се докосне до документалното богатство на архивите. На административния сайт на ДА „Архиви” се поддържа интернет платформата „Архивите говорят” с тематични дигитални колекции, които са с обществена значимост и висока информационна стойност, каквато е например „Войните на България”. Имаме амбицията да дигитализираме по-голямата част от най-ползваните от нашите читатели документи. Предоставянето на дигиталните копия за ползване, а не оригиналите ще ги запази от унищожение.Всичко това налага да се осигурят съвременни средства на Архива, на техника в крак с времето. Това е най-болният въпрос за нас.
И все пак Държавен архив – Русе може да се похвали с голям брои инициативи и обществени изяви. Какви са те?
– Държавен архив Русе се старае да намира различни форми за популяризиране на голямото количество любопитни снимки и документи от архивния си фонд – научни конференции, беседи, изложби, уроци с ученици и др. Нашите експерти и специалисти вземат участие в научни конференции не само в Русе. През месец октомври нашият отдел ще вземе участие в две международни научни конференции- в Тутракан, посветена на Първа световна война, и в София, посветена на архивните проблеми и реалности.
Въпреки оскъдните материални възможности Архивът намира начини за експониране на изложби. Последната такава бе открита в началото на месец октомври съвместно с Държавното спортно училище „Майор Атанас Узунов” под наслов „Помни, спортувай и учи”, представяйки историята на спорта в Русе и региона от края на ХIХ в. до наши дни. На Държавен архив – Русе до края на 2016 г. предстои да открие изложба за актрисата Елена Стефанова, за Деня на християнското семейство, както и една пътуваща изложба за пътешественичката Люба Кутинчева.
С цел да излезе от рамките, поставени на архивните публични прояви, Държавен архив – Русе опитва нови и нетрадиционни изяви. В края на месец септември бе организиран концерт „Музикални следи” изцяло по архивни материали и ноти от фонда на Архива в изпълнение на възпитаници на Русенското музикално училище. Предстои ни съвместен проект с Професионалната гимназия по туризъм „Иван П. Павлов” – Русе, който ще покаже мултикултурните традиции на Русе чрез кулинарията.
Не преставаме да търсим партньори по време на своята работа и смело можем да твърдим, че през последните години сме открили чудесно сътрудничество с филиала на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) в Русе, с Русенския университет „Ангел Кънчев”, с Военния клуб в Русе, с Русенския исторически музей, Регионалната библиотека „Любен Каравелов”, с голяма част от читалищата в града и региона и пр.

Материалът е публикуван в бр. 40-41.

Оставете първия коментар към "Стефка Маринова: Русенският архив съхранява документи от 1671 г. до наши дни"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*